سلام بزودی از دانشگاه که چه عرض کنم .... ازاد فارغ التحصیل میشم.اخر شهریور.میرمو پشت سرمم نگاه نمیکنم.هرکی خواست بره پزشکی بخونه یک مشورتی با من بکنه بد نیست حالم از همه هم شاگردیهامو استادهامو مریضا و خودم بهم میخوره